Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.
CZĘŚĆ I