Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 sierpnia 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.323.2020.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020~r. poz. 296 ze żm.*'dalej zwanym Kpa), w związku art. 390 ust.l pkt lb, art. 400 ust.7 oraz art.401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.-dalej zwane Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... oraz Pana ...,
zawiadamiam:
I. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 1538, obr. Gorliczyna, gmina Przeworsk", obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Mleczka w ramach inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na działce nr ewid 1538, obr. Gorliczyna, gmina Przeworsk;
II. zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-03
Publikujący Marek Nowak 2020-08-06 15:17
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-06 15:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 sierpnia 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.259.2020.MC o wydaniu decyzji i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia
o wydaniu decyzji z dnia 3 sierpnia 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.259.2020.MC udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidacja obiektu mostowego na rzece Mleczka oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego, tj. mostu na rzece Mleczka w km 41+254,06 drogi wojewódzkiej nr 881 wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki Mleczka zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1641, 1644/7, 1851, 1852, 1853, 1838/2, 1864 obręb Kańczuga, gm. Kańczuga, realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik".
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-03
Publikujący Marek Nowak 2020-08-06 15:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-06 15:29

Obwieszczenie z dnia 03.08.2020 r. - Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2020 r. Rada Powiatu Przeworskiego przyjęła dokument „Program ochrony środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027"

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 z późn. zm.),
Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację
że w dniu 27 lipca 2020 r. Rada Powiatu Przeworskiego przyjęła dokument „Program ochrony środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027".
Z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz
1) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2,
2) podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3,
można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, piętro IV, pok. nr 413 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:

Obwieszczenie z dnia 03.08.2020 r. Plik pdf 164.66 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2020-08-03
Publikujący Marek Nowak 2020-08-06 13:46
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-06 13:49

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 lipca 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.325.2020.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.10 oraz art. 61 §4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz". U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.—dalej Kpa), w związku z art. 389pkt 6 i art.400 ust.7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. - dalej Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku Pani ...
zawiadamiam:
I. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (drenażu rozsączającego) ścieki bytowe w ilości nie przekraczającej 5m3/dobę pochodzące z przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie dziatki nr 615 obr. Żurawiczki Nr (0009) wykonywanej w ramach zadnia pn.:„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 616 w miejscowości Żurawiczki, Gmina Zarzecze".
II. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-07-31
Publikujący Marek Nowak 2020-08-06 15:24
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-06 15:25

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje że na terenie powiatu przeworskiego część gminy Adamówka położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 została włączona do obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wejściu w życie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/1107 z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
W związku z wejściem w życie w/w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) informuję, że na terenie powiatu przeworskiego część gminy Adamówka położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 została włączona do obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej). Pozostałe gminy powiatu przeworskiego tj.: część gminy Adamówka położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 i gmina Sieniawa znajdują się obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona), zaś gminy: Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza nadal znajdują się w obszarze ochronnym (strefa żółta) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-07-29
Publikujący Marek Nowak 2020-08-03 15:20
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-03 15:21

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 lipca 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 lipca 2020 r. 37 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (1 sztuka) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwy dzik został znaleziony w okolicach miejscowości Krasne, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-07-22
Publikujący Marek Nowak 2020-07-22 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-07-22 14:51

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Łapajówka

1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat” w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr:
26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie wsi Łapajówka”

2. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa  uczestnikom scalania została naliczona „d o p ł a t a”  W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na  które  tut. Starostwo dokona  przelewu,    poprzez   wypełnienie i podpisanie  załączonego  do niniejszego pisma  wniosku. 
Tel. do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-07-22
Publikujący Marek Nowak 2020-07-22 14:04
Modyfikacja Marek Nowak 2020-07-22 14:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 lipca 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.141.2020.MC o wydaniu decyzji i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 401 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia
o wydaniu decyzji z dnia 21 lipca 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.141.2020.MC udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. t. Cieplińskiego 4,35-010 Rzeszów pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych i na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych i przepustów, realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik".
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-07-21
Publikujący Marek Nowak 2020-07-24 12:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-07-24 12:27

Ogłoszenie o przedłużonym terminie składania wniosków o wykonanie badań monitoringowych gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez), które będą wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą 35-021 Rzeszów ul. prof.L.Chmaja 3

Ogłoszenie  o przedłużonym terminie składania wniosków o wykonanie badań monitoringowych gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez), które będą wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą 35-021 Rzeszów ul. prof.L.Chmaja 3 na zlecenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2020-07-15
Publikujący Marek Nowak 2020-07-15 13:33
Modyfikacja Marek Nowak 2020-07-15 13:39

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.00 i w II terminie o godz. 17.15 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Zagórze.
 C e l   z e b r a n i a : Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów. 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-07-03
Publikujący Klaudia Krupa 2020-07-03 12:10
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-07-03 12:11

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r.  o godz. 9.00 (poniedziałek)
przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we  wsi Łapajówka (przestrzeń otwarta). Celem zebrania  jest odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Łapajówka.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-07-03
Publikujący Klaudia Krupa 2020-07-03 12:04
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-07-03 12:05

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o wykonanie badań monitoringowych gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez), które będą wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą 35-021 Rzeszów ul. prof.L.Chmaja 3

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o wykonanie badań monitoringowych gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez), które będą wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą 35-021 Rzeszów ul. prof.L.Chmaja 3 na zlecenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2020-06-30
Publikujący Klaudia Krupa 2020-06-30 12:25
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-06-30 12:25

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Urzejowice

  1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat” w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr:
    26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem  „Scalenie wsi Urzejowice”
  1. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa  uczestnikom scalania została naliczona „d o p ł a t a”  W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na  które  tut. Starostwo dokona  przelewu,    poprzez   wypełnienie i podpisanie  załączonego  do niniejszego pisma  wniosku. 
Tel. do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-06-03
Publikujący Marek Nowak 2020-06-03 13:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-06-03 13:36

Otwarcie Biura Podawczego Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa obsługi mieszkańców, 2 czerwca br. uruchomiliśmy Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Mieszczące się w holu biuro, czynne jest w godzinach pracy urzędu. Interesanci mogą składać pisma, otrzymać wzory wniosków i formularzy, a także uzyskać niezbędne informacje - bez konieczności odwiedzania wydziałów odpowiedzialnych za daną sprawę.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-06-03
Publikujący Marek Nowak 2020-06-03 11:32

Zmiana kategorii i sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej - ul. Łąkowa w m. Przeworsk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w dniu 26.05.2020r dokonano formalnej zmiany kategorii i sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego w km 176,486 linii kolejowej Nr 68 Lublin - Przeworsk (wspólny z linią Nr 612 Przeworsk - Przeworsk Gorliczyna w km 0,525) usytuowanego w ciągu drogi gminnej nr 110406R, ul. Łąkowa w m. Przeworsk z kat D na kat C.

Na przedmiotowym przejeździe kolejowo-drogowym zostały zabudowane urządzenia półsamoczynnego systemu przejazdowego wyposażone w sygnalizację świetlną (sygnalizatory drogowe).

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-06-02
Publikujący Marek Nowak 2020-06-02 13:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-06-02 13:01

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 22 maja 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 22 maja 2020 r. 31-33 przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w okolicach miejscowości Dobcza i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu oraz 1 dzik pozyskany w ramach odstrzału sanitarnego w okolicach miejscowości Dobcza na terenie obwodu łowieckiego Nr 66 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „DARZ BÓR" w Sieniawie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-06-01
Publikujący Marek Nowak 2020-06-02 11:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-06-02 11:58

Informacja PLW w Przeworsku z dnia 21 maja 2020 r. w związku z występowaniem na terenie Polski enzootycznej białaczki bydła

W związku z występowaniem na terenie Polski enzootycznej białaczki bydła Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje hodowców o podejmowanie środków mających na celu zabezpieczenie i kontrolę zdrowotną stada, tj.:
  • zakup i wprowadzanie do stada bydła tylko ze stad uznanych za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła,
  • oddzielanie cieląt od krów w ciągu 24 godzin od urodzenia, ale po przyjęciu siary,
  • do karmienia cieląt używać wyłącznie mleka krów ujemnych w kierunku enzootycznej białaczki bydła lub zamiennika mleka,
  • przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji sprzętu i narzędzi, które są używane do obsługi zwierząt oraz pozyskiwania mleka,
  • ograniczanie populacji owadów krwiopijnych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-21
Publikujący Marek Nowak 2020-05-26 16:11
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-26 16:12

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 31 marca 2020 r. i 3 kwietnia 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 31 marca 2020r. 21 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (1 sztuka) oraz z dniem 3 kwietnia 2020 r. 22 - 24 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (7 sztuk) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Krasne, Dobcza, Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-04-14
Publikujący Marek Nowak 2020-04-15 15:11
Modyfikacja Marek Nowak 2020-04-15 15:12

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 3 marca 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworskuinformuje o wystąpieniu z dniem:
- 3 maraca 2020 r. - 18-19 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików - (2sztuki),
- 16 marca 2020 r. - 20 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików - (2sztuki),
na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Krasne i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-24
Publikujący Klaudia Krupa 2020-03-24 08:10
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-03-24 08:18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 17 lutego 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem:
-    17 lutego 2020 r. 14 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (3 sztuki),
-    17 lutego 2020 r. 15 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (3 sztuki),
-    17 lutego 2020 r. 16 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (2 sztuki).
na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w okolicach miejscowości Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-27 15:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-27 15:02

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 24 lutego 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 24 lutego 2020 r. 17 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (2 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Pawłowa, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-27 15:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-27 15:06

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 9 lutego 2020 r. dwunastego (1sztuka) oraz trzynastego(1sztuka) przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 9 lutego 2020 r. dwunastego (1sztuka) oraz trzynastego(1sztuka) przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione na terenie miejscowości Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-11
Publikujący Klaudia Krupa 2020-02-18 08:59
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-02-18 09:02

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 25 stycznia 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 25 stycznia 2020 r. 5 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (1 sztuka) oraz z dniem 1 lutego 2020 r. 6-10 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (5 sztuk) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione na polach w okolicach miejscowości Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-05
Publikujący Marek Nowak 2020-02-10 15:07
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-10 15:08

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 stycznia 2020 r. czwartego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na polach w okolicach m. Krasne, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 stycznia 2020 r. czwartego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na polach w okolicach m. Krasne, gm. Adamówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-15
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-22 15:00
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-22 15:01

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Żurawiczki gm. Zarzecze

Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Remizie OSP we wsi Żurawiczki 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-01-10
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-13 12:08
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-13 12:11

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Maćkówka gm. Zarzecze

Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Remizie OSP we wsi Maćkówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-01-10
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-13 12:03
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-13 12:13

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 7 stycznia 2020 r. drugiego i trzeciego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski i Pawłowa, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 7 stycznia 2020 r. drugiego i trzeciego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski i Pawłowa, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu w dniu 26 grudnia 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-08
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-13 15:27
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-13 15:28

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 2 stycznia 2020 r. pierwszego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 2 stycznia 2020 r. pierwszego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski, gm. Adamówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-02
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-08 11:05
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-08 11:08

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 12:14
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 12:13

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 2095/2 i 2096/2 w Przeworsku obręb nr 4 z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 2095/2 i 2096/2 w Przeworsku obręb nr 4 z działkami sąsiednimi o nr ew: 2068/4, 2068/2 i 2094/2

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 164.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 11:34
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 11:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-05-25
data dodania: 2020-05-25
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
data dodania: 2020-05-22
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-08-06
data dodania: 2020-08-06
data dodania: 2020-08-03
data dodania: 2020-08-03
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 10:34:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.