Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256- j.t.), w związku  z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 397 ust.3 pkt.2, art. 400 ust. 7, art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz.310 ze zm..) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 marca 2020 r. Pana Grzegorza Hołysz - Przedstawiciela Firmy HES-GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 584A. 37-200 Przeworsk - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło,
zawiadamiam o:
I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul.Floriańska 112, 38-200 Jasł pozwolenie wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. odcinka gazociagu średniego ciśnienia wraz z przyłaczem gazowym na działkach o nr. eid. 238,278,289 obręb 0007 Ubieszyn, gm. Tryńcza, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
II. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postepowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-04-07
Publikujący Klaudia Krupa 2020-04-07 08:12
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-04-07 08:40
Zawiadomienie
Na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 256 - dalej Kpa), w związku z art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 397 ust. 3 pkt.2, art. 400 ust. 7 oraz art.401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310 - dalej Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku Ress- Inwestycje Sp. z o.o. uł. Piłsudksiego 1/25, 37-200 Przeworsk - pełnomocnika Gminy Miejskiej Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dnia 13 marca 2020 r.,
zawiadamiam o:
I. wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w zakresie obejmującym budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni oświetlenia  ulicznego w granicach działki ewid. nr. 2991 obreb 0004 Przeworsk, gmina Miejska Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie.
II. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postepowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-04-07
Publikujący Klaudia Krupa 2020-04-07 08:29
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-04-07 08:30
Zawiadomienie
o wszczęciu na wniosek firmy: Zakład Rolniczo - Przemysłowy „Farmutil HS" S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory postępowania administracyjnego i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym przez Starostę Przeworskiego postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Zakładzie Przetwórczym w Leżachowie, Leżachów 133, 37-530 Sieniawa, udzielonego decyzją Starosty Przeworskiego z dnia 11.01.2007 r. znak: GB.7644-64/06 (zmienioną decyzją z dnia 17.06.2009 r., znak: OŚ.7644-60/07/08/09, znak: OŚ.6222.1.2012 z dnia 16.02.2012 r. i z dnia 20.11.2014 r., znak: OŚ.6222.4.2014, z dnia 5.09.2017 r., znak: GO.6222.5.2017).

Załączniki:

Zawiadomienie z dnia 30.03.2020 r. Plik pdf 363.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-04-01
Publikujący Marek Nowak 2020-04-10 00:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-04-09 15:24
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.39 ust.l i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283), art.17 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1396) Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację że Zarząd Powiatu Przeworskiego przystąpił do opracowania projektu dokumentu „Program ochrony środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027" oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z opracowaniem wyżej wymienionego projektu dokumentu.
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027" jest dokumentem planowania strategicznego, stawiającym cele i kierunki polityki ochrony środowiska samorządu i określającym wynikające z niej działania. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk (pokój nr 413), w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z komunikatem Starosty Przeworskiego z dnia 12 marca 2020 r.

Załączniki:

Obwieszczenie z dnia 31.03.2020 r. Plik pdf 272.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-31
Publikujący Marek Nowak 2020-04-10 00:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-04-09 15:28
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - dalej Kpa), w związku z art. 390 ust.l pkt lb, art. 397 ust. 3 pkt.2, art. 400 ust.7 oraz art.401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 - dalej Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Hołysza przedstawiciela Firmy HES - GAZ, Stanisław Hołysz, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, z dnia 13 marca 2020 r.,
zawiadamiam o:
I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w przedmiocie:
  • budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia z rur PE100 SRD 11 dn 63 mm o długości około L = 167,5 m.,
  • budowa przyłącza gazowego z rur PE100 SRD 11 dn 25 mm o długości około L = 1,0 m, i stalowej dn 20 mm o długości L = 2,5 m wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym w skrzynce gazowej,
na działkach o nr ewid. 1557/2, 1390/2, 1389/2, 1388/2 obręb 0002 Goriiczyna, gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie.
II. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-25
Publikujący Marek Nowak 2020-04-01 09:58
Modyfikacja Marek Nowak 2020-04-01 09:59
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 oraz art. 61 §4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - dalej Kpa), w związku z art. 390 ust.l pkt lb, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz, 310 - dalej Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku
zawiadamiam
  1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowie budynku jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami i urządzeniami w ramach inwestycji pn.: „Budowa budynku jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 580 obręb Świętoniowa, gmina Przeworsk".
  2. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-25
Publikujący Marek Nowak 2020-04-01 10:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-04-01 10:20
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworskuinformuje o wystąpieniu z dniem:
- 3 maraca 2020 r. - 18-19 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików - (2sztuki),
- 16 marca 2020 r. - 20 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików - (2sztuki),
na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Krasne i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-24
Publikujący Klaudia Krupa 2020-03-24 08:10
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-03-24 08:18
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 24 lutego 2020 r. 17 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (2 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Pawłowa, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-27 15:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-27 15:06
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem:
-    17 lutego 2020 r. 14 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (3 sztuki),
-    17 lutego 2020 r. 15 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (3 sztuki),
-    17 lutego 2020 r. 16 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (2 sztuki).
na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w okolicach miejscowości Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-27 15:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-27 15:02
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 9 lutego 2020 r. dwunastego (1sztuka) oraz trzynastego(1sztuka) przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione na terenie miejscowości Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-11
Publikujący Klaudia Krupa 2020-02-18 08:59
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-02-18 09:02
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 25 stycznia 2020 r. 5 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (1 sztuka) oraz z dniem 1 lutego 2020 r. 6-10 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (5 sztuk) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione na polach w okolicach miejscowości Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-05
Publikujący Marek Nowak 2020-02-10 15:07
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-10 15:08
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 stycznia 2020 r. czwartego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na polach w okolicach m. Krasne, gm. Adamówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-15
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-22 15:00
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-22 15:01
Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Remizie OSP we wsi Maćkówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-01-10
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-13 12:03
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-13 12:13
Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Remizie OSP we wsi Żurawiczki 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-01-10
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-13 12:08
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-13 12:11
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 7 stycznia 2020 r. drugiego i trzeciego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski i Pawłowa, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu w dniu 26 grudnia 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-08
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-13 15:27
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-13 15:28
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 2 stycznia 2020 r. pierwszego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski, gm. Adamówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-02
Publikujący Klaudia Krupa 2020-01-08 11:05
Modyfikacja Klaudia Krupa 2020-01-08 11:08
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 12:14
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 12:13
Zawiadomienie o ustaleniu granic działki ewidencyjnej nr 129 w Gwizdaju z działkami sąsiednimi o nr ew.: 128, 130/1, 130/2, 64 i 140

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 164.83 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 11:31
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 11:30
Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 2095/2 i 2096/2 w Przeworsku obręb nr 4 z działkami sąsiednimi o nr ew: 2068/4, 2068/2 i 2094/2

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 164.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 11:34
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 11:32
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 16 grudnia 2019 r. drugiego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego znalezionego w obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski gm. Adamówka 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-20
Publikujący Klaudia Krupa 2019-12-20 12:51
Modyfikacja Klaudia Krupa 2019-12-27 12:56
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczania świń w obszarach, na których wystąpiił afrykański pomór świń.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-11
Publikujący Marek Nowak 2019-12-17 12:36
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-17 12:37
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku ponownie informuje o wystąpieniu z dniem 26 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-11
Publikujący Marek Nowak 2019-12-17 12:23
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-17 12:24
W Zespole Szkół w Kańczudze Adwokat będzie pełnił dyżur udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej:
  • W dniu 16.12.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejsce dyżuru z dnia 24.12.2019
  • W dniu 23.12.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejsce dyżuru z dnia 31.12.2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-11
Publikujący Marek Nowak 2019-12-11 15:29
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 26 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-06
Publikujący Marek Nowak 2019-12-11 08:39
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-11 08:40
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o podejrzeniu wystąpienia z dniem 20 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-22
Publikujący Marek Nowak 2019-11-27 14:57
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-27 14:57
W związku z wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2019 r. decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1373 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, ustalające gminę Adamówkę za obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) oraz gminę Sieniawę i gminę Tryńczę za obszar ochronny (strefa żółta).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w w/w obszarach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-18
Publikujący Marek Nowak 2019-11-22 12:45
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-25 12:48
W związku z publikacją decyzji zmieniającej załącznik do decyzji 2014/709/UE i zaliczeniem:
•    do obszaru objętego ograniczeniami / strefa czerwona/ gminy Adamówka ,
•    do obszaru ochronnego / strefa żółta/ gminy Sieniawa oraz wschodniej części gminy Tryńcza od drogi nr 77
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w w/w obszarach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-30
Publikujący Marek Nowak 2019-08-30 14:20
Modyfikacja Marek Nowak 2019-08-30 14:20
W związku z przebudową dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa (Cieplice Górne - Cieplice Dolne) podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym projektowanej drogi mogą składać pisemne wnioski na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku.

Załączniki:

Kanał technologiczny Cieplice Plik pdf 305.35 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Wytworzył Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku2019-08-23
Publikujący Marek Nowak 2019-08-26 07:48
Modyfikacja Marek Nowak 2019-08-26 07:48

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o Rozporządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 11/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obszaru skażonego w części powiatu lubaczowskiego i przeworskiego w związku z zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Treść Rozporządzenia do pobrania poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-20
Publikujący Marek Nowak 2019-08-21 13:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-08-21 13:38

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o Rozporządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 9/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego na terenie powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego i przeworskiego.

Treść Rozporządzenia do pobrania poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-19
Publikujący Marek Nowak 2019-08-19 13:54
Modyfikacja Marek Nowak 2019-08-19 13:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
data dodania: 2020-03-12
Przetargi
data dodania: 2020-02-27
Treści
data dodania: 2020-04-09
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-04-06
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 10 kwietnia 2020r. 07:17:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.