XML

Zaproszenie rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego.

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:
  1. posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie, z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, które dotyczyły w szczególności ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację celu publicznego oraz z tytułu szkód oraz utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, aktualizacji opłat za trwały zarząd.
  3. Wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w ilości co najmniej 30 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych.
 
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wpisanie na Listę biegłych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zasad;
  2. ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości oraz wpisanie do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
  3. pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę, co najmniej 30 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych.
  4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;
  5. pisemne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Zasad o akceptacji zasad udzielania zleceń, odbioru operatów szacunkowych oraz cennika Starostwa Powiatowego w Przeworsku ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego.
 
Wnioski o wpis na listę wraz z dokumentami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk w dni robocze w godz. 7.30 -15.30 lub przesłać drogą pocztową listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Lista rzeczoznawców majątkowych".
Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest cennik Starostwa Powiatowego w Przeworsku ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Wykonanie operatów szacunkowych powierzane będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Organu, na podstawie postanowienia, wydanego w trybie art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017,poz.l257) o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego w postępowaniu administracyjnym, w którym będzie określony przedmiot wyceny oraz termin wykonania operatu szacunkowego.
 
Zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych, cennik, oświadczenie oraz wniosek o wpis na listę stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia. Szczegółowe informacje są zawarte w Zarządzeniu Starosty Przeworskiego nr 24/2017 r. z dnia 18 sierpnia 2017 www.bip.powiat.przeworsk.pl . W przypadku wątpliwości i pytań, proszę o kontakt pod numerem telefonu 16 648 70 09 w. 107.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2017-08-31
Publikujący Marek Nowak 2017-08-31 14:13
Modyfikacja Marek Nowak 2017-08-31 14:15