XML

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji - Jawornik Polski

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji.
 
Na podstawie art. 61 § 1, § 4, art. 62, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 7d pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 24a, art. 26 ust. 1-2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 6, § 9 ust. 1 ust. 3, § 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246)
zawiadamiam,
że w dniu 12 lutego 2018r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej  klasyfikacji gruntów na terenie obrębów:
  • Jawornik Polski, jednostka ewidencyjna Jawornik Polski, na działkach nr : 584, 589, 1815, 1927, 1991, 2059/1, 2059/2, 2150, 2106, 1609, 1207, 896, 1302/3;
  • Jawornik Przedmieście, jednostka ewidencyjna Jawornik Polski, na działce ni-426;
  • Hadle Szklarskie, jednostka ewidencyjna Jawornik Polski, na działkach nr 217,379,2703.
  • Zagórze, jednostka ewidencyjna Jawornik Polski, na działkach nr 331, 332;
  1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji.
 
  1. art. 2 pkt 12, art. 7d piet 1 lit. a, art. 19 ust. 1 pkt 11, art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 3-3a, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2b pkt 2, art. 26 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2. §3, §4 pkt 4, §5, §7-8, § 9 ust. 1, §10 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r.,
  3. § 66-68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntowi budynków (tj. Dz.U. z2016r. poz. 1034 ze zm.)
  4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)
  1. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębach: Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Hadle Szklarskie, Zagórze, jednostka ewidencyjna Jawornik Polski.
3.    Miejsce i termin czynności klasyfikacyjnych.
Czynności klasyfikacyjne w terenie zostaną przeprowadzone w dniach
09.04.2018 r. - 10.04.2018 r.
Niestawiennictwo właściciela gruntów w wyznaczonym miejscu i terminie nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.
4. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie § 5 ust.2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważniony został klasyfikator Kamil Kotowicz.
Jednocześnie zawiadamiam, że projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.07.2018 r. do 20.07.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00, w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim.
W związku z powyższym, zainteresowane strony przed wydaniem decyzji mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji w okresie wyłożenia.
Stosownie do przepisu aft 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają, obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Jeżeli strona nie zawiadomi o zmianie adresu wszelka korespondencja organu wysłana będzie na ostatni znany adres zamieszkania z przyjęciem w takiej sytuacji skutku prawnego w formie doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem.
Ponadto zgodnie z art. 33 i art. 40 Kpa:
„Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika",
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2018-02-14
Publikujący Marek Nowak 2018-02-14 13:26
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-14 13:28