XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 listopada 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.534.2020.DS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art. 49,. art. 61 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 - dalej zwane Prawo wodne)
Zawiadamia strony postępowania o:
  1. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Wisłok, w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia z rur PE 100 dn. 63 mm odcinek „A-B" w miejscowości Głogowiec, na terenie działek ozn.nr.: 28, 563/2, 619, 601, 567/2, 568, 569, 571, 572, 573, 574 obręb 0001 Głogowiec, gmina Tryńcza.
  2. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 619, 601, 567/2, 568, 569, 571, 572, 573, 574 obręb 0001 Głogowiec, gmina Tryńcza.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.534.2020.DS Plik pdf 349.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-23
Publikujący Marek Nowak 2020-11-27 11:13
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-27 11:14