2021.09.20 - ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką”

ZMIANY:
2021-10-07 13:11:06: Przeniesiono do Archiwum
2021-10-07 13:11:06: Przeniesiono do archiwum

Zamówienie na zadanie pn.: 

,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką” 

Nr sprawy: GZ.272.16.2021

Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.


Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-09-20 12:33:00
PublikującyMarek Nowak 2021-09-20 12:34:33
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-10-07 13:11:06

Rejestr zmian