Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1362

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 czerwca 2023 r.
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.), znak: OTS/EB/1551/23, uzupełniony pismem z 25 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.), znak: OTS/KW/1864/23 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Kingę Walęzak
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-l.7536.13.2023
 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1362 o pow. 0,5858 ha, w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 07:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 10:05

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1343

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 czerwca 2023 r.
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.), znak: OTS/EB/1550/23, uzupełniony pismem z 25 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.), znak: OTS/KW/1864/23 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Kingę Walęzak
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-l.7536.14.2023
 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1343 o pow. 0,3215 ha, w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 07:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 10:49

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości znajdującej się w miejscowości Mirocin, gm. Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1283/2

OBWIESZCZENIE z 2 czerwca 2023 r.
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.), znak: OTS/EB/1549/23, uzupełniony pismem z 25 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.) znak: OTS/KW/1864/23 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Kingę Walęzak
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-l.7536.22.2023
 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w miejscowości Mirocin, gm. Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1283/2 o pow. 0,84 ha,
w celu przeprowadzenia badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 07:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 10:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S. A., pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.) - dalej zwane Kpa, w związku z art. 390 ust. 1 pkt. Ib, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022. poz. 2625 t.j.) - dalej zwane Prawo wodne,
zawiadamiam

 1. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Mleczka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Ql% nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej kablowej SN 15 kV oraz nN 0,4 KV, współbieżnych rurociągów kanalizacji światłowodowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej
 2. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 3334, 3378, 3379, 3380/1, 3382, 3384/1, 3384/2, 3384/3, 3385, 3386, 3387/1, 3388/1. 3388/5, 3389/1, 3389/2. 3389/3, 3389/14, 3390/2, 3394. 3425/1, 3425/2, 3426, 3429, 3430,3431/1, 3431/2. 3432, 3433, 3434.3435.3457/2. 3467/1, 3467/3. 3467/4. 3468, 3470, 3471. 3472. 3473, 3474, 3475, 3476. 3477, 3478, 3479, 3480/2, 3480/3, 3480/4, 3481. 3482, 3483. 3484. 3485/2. 3486. 3487. 3488. 3489. 3490. 3491, 3492, 3493, 3494, 3495. 3498. 3333. 3357. 3367/1. 3367/2. 3367/3. 3367/4, 3368/4, 3369/2. 3369/3, 3369/4, 3369/5, 3369/6. 3370/1, 3370/4, 3371/1, 3372/1, 3511/1, 3511/2 obr. 0003 Przeworsk, miasto Przeworsk, powiat przeworski, woj, podkarpackie.
W związku z powyższym Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 800 do 1600.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 Kpa.
Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie ww. terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-05-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 12:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 12:05

Druga tura naboru o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ"

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ". Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.
W razie pytań i wątpliwości w ww. sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: Dorota Piędel - 017 2839-326.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-05-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-26 12:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-26 12:31

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje nowe ulotki informacyjne w zakresie: - zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz - zasad przemieszczania świń

Mając na uwadze wejście w życie nowego Rozporządzenia wykonawczego Komisji ( UE ) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu nowe ulotki informacyjne w zakresie:
 
-  zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz
-  zasad przemieszczania świń.

Jednocześnie informuje, że powyższe informacje w szerszej formie znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przeworsku pod adresem: http://www.piwprzeworsk.ires.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-05-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-15 13:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-15 13:58

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o zasadach uboju na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie poza strefą i w strefie I

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach:

I. uboju na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie (poza strefa)

1.    Co najmniej na 48 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
2.    Informacja zawiera:
•      imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
•      gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
•      numer identyfikacyjny zwierząt poddawanych ubojowi,
•      w przypadku uboju świń - numer siedziby stada,
•      miejsce i termin uboju,
•      imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
•      inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego lub adres jego poczty elektronicznej,
•      wskazanie w przypadku uboju zwierząt które uległy wypadkowi
•      datę urodzenia i liczbę stałych siekaczy wyrżniętych z dziąsła - w przypadku uboju owiec lub kóz;
•     może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego
3. próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii: posiadacz mięsa - zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane. 
 
II. uboju na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie (strefa I: Gmina: Adamówka, Sieniawa. Tryńcza. Przeworsk z miastem Przeworsk, cześć aminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem że:
 1. były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 2. świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przez urzędowego lekarza weterynarii,
 3. mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
 4. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
 5. Informacja zawiera:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi,
 • miejsce i termin uboju,
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego,
 • oświadczenie, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
 1. ponadto mięso świń poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni na koszt posiadacza tego mięsa . W przypadku gdy tusza podlega badaniu przed i poubojowemu próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii,
 2. Badanie przedubojowe świń i poubojowe mięsa oraz pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń przeprowadza się z urzędu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku
lek. wet. Liwiusz Gałuszka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-04-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-05 12:23

Opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/861 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że w dniu 27.04.2023 r. opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/861 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Zmiany regionalizacji dotyczą województwa podkarpackiego w tym powiatu przeworskiego.
Zmiany w powiecie przeworskim:
 • przeniesienie z obszaru objętego ograniczeniami II ( strefa różowa ) do obszaru objętego ograniczeniami I ( strefa niebieska ) w gminach: Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od Unii wyznaczonej przez rzekę Mleczka.
 • przeniesienie z obszaru objętego ograniczeniami I ( strefa niebieska ) do obszaru wolnego w gminach: Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka.
Rozporządzenie obowiązuje od dnia 28.04.2023 r.
W załączeniu: ww. akt prawny, mapę powiatu przeworskiego z zaznaczeniem nowych granic obszarów objętych ograniczeniem oraz materiały szkoleniowe przygotowane dla rolników przez Główny Inspektorat Weterynarii nt. wymogów zawartych w nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji ( UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-04-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-05 11:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-05 11:38

Obwieszczenie o możliwości składania propozycji co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji

Starosta Powiatu Przeworskiego, działając w oparciu o art. 7b ust. 1 oraz art. 31  pkt. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku – o scalaniu i wymianie gruntów (jedn. tekst z 2022 roku, poz. 1223 z zm.), zawiadamia właścicieli gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w miejscowości Krasne, Pawłowa gm. Adamówka, że w terminie od 15 maja do 24 czerwca 2023 roku w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Krasne „można składać propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji” (złożenie życzeń do projektu scalenia).
O szczegółowym terminie uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac scaleniowych - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-04-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-04-25 16:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-04-25 16:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 679/1, nr 765/2, 767/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 679/1 o powierzchni 0,0050 ha, nr 765/2 o pow. 0,0027 ha, 767/1 o pow. 0,0167 ha,

Starosta Przeworski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z zm.) informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kańczuga , w obrębie Łopuszka Wielka oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 679/1 o pow. 0,0050 ha, nr 765/2 o pow. 0,0027 ha, 767/1 o pow. 0,0167 ha, która stała się własnością Gminy Kańczuga na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: BO.6740.1.1.2021 z dnia 23.08.2021r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110750 R Łopuszka Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi na działkach nr ewid. 684, 685, 688 w m. Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-III.7821.13.2021 z dnia 31.03.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-03-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:45

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 647/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 647/1 o powierzchni 0,0059 ha
Starosta Przeworski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z zm.) informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kańczuga , w obrębie Łopuszka Wielka oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 647/1 o pow. 0,0059 ha, która stała się własnością Gminy Kańczuga na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: BO.6740.1.1.2021 z dnia 23.08.202lr., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110750 R Łopuszka Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi na działkach nr ewid. 684, 685, 688 w m. Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-III.7821.13.2021 z dnia 31.03.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-03-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:47

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 17.03.2023 r. zawiadamiające, że od decyzji z dnia 24.02.2023 r. znak BO.6540.2.2023 wniesione zostało odwołanie

Działając na podstawie art. 19c ust. 2. art. 12 ust. I. ust. la i ust. 4 pkt 1. ustawy / dnia 24 kwietnia 2009r o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1836 ze zm.)
 
Starosta Przeworski
Zawiadamia,

że od decyzji z dnia 24.02.2023 r. znak BO.6540.2.2023 w sprawie zatwierdzenia w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: .,Budowa gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzysząca związana z przebudowa gazociągu DN400 relacji Jarosław-Sędziszów w m. Przeworsk" wniesione zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2023-03-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-03-23 13:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-03-23 13:16

Informacja - Kasa Urzędu zostaje na stałe zamknięta

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
informuje, że od dnia
28.02.2023 r.
KASA URZĘDU

zostaje na stałe zamknięta.
(Nie będzie możliwości rozliczeń gotówkowych).

kasa zamknięta

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-02-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-02-23 08:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-02-23 08:37

Rozporządzenia Nr 4/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o opublikowaniu w dniu 21 lutego 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Poz. 1072) Rozporządzenia Nr 4/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-02-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-02-24 13:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-02-24 13:49

Rozporządzenie Nr 2/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o opublikowaniu w dniu 16 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Poz. 319) Rozporządzenia Nr 2/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-18 15:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-18 15:07

Zarządzenie nr 1/2023 Starosty Przeworskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 1/2023 Starosty Przeworskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego w zakresie działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-01-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-12 15:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-12 15:35

Informacja


W dniu 30 grudnia 2022 r.
wpłaty gotówkowe w KASIE STAROSTWA
będą przyjmowane do godziny 11.00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-12-29
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2022-12-29 10:42
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2022-12-29 10:47

Rozporządzenie Nr 19/2022 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o opublikowaniu w dniu 16 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Poz. 4203) Rozporządzenia Nr 19/2022 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-21 13:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-21 13:26

Nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023

Wojewoda Podkarpacki informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z  art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573,
  z późn.zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w liczbie nie mniejszej niż 9 500 osób.

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak  i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-03 14:54

Postanowienie Starosty Przeworskiego z dnia 19.09.2022 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych we wsi Krasne, Pawłowa gmina Adamówka

POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1, 2, 3, 4, i 6, art. 33 ust. 1, la, lb, lc, ld ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1223), art. 123, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 
postanawiam
 1. Wszcząć postępowanie scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów położonych we wsi Krasne, Pawłowa gmina Adamówka na wniosek właścicieli gruntów, o łącznej powierzchni 2 016,47 ha,
 2. Granice obszaru scalenia obrazuje graficznie załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia,
 3. Ustalić uczestników scalenia gruntów zgodnie z wykazem stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia, jako załącznik nr 2,
 4. Ustalić przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na maj 2025 r.
Załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych dostępny jest do wglądu zainteresowanych stron postępowania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, IV piętro, pok. nr 418 w godzinach pracy urzędu (telefon do kontaktu 16 648 70 09 wew. 113).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-09-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-20 15:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-21 09:06

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - termin składnia do 10.10.2022 r.

Uchwała Nr 322/121/22
Zarządu Powiatu Przeworskiego
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz § 4 załącznika do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-05-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-31 13:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-31 13:56

Akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (woj. podkarpackie i lubelskie)

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w terminie 23 kwietnia - 9 maja 2022 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Dodatkowo informuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii http://wiw.krosno.pl.

W załączeniu komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o planowanej w terminie 7 - 9 kwietnia 2022 r. akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lublelskiego.

Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej oraz wykładanie ręczne.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-04-04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-04 15:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-07 15:24

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu informację dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki). Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko - ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. W stosunku do przemieszczanych zwierząt zastosowano uproszczoną procedurę.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-03-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-03-25 13:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-03-25 13:52

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Uchwała Nr 292/112/22
Zarządu Powiatu Przeworskiego
z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 4 załącznika do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-03-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-03-24 13:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-03-24 13:28

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 5/2022, z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podkarpackiego

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informują o opublikowaniu Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 5/2022, z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podkarpackiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-02-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-03-03 15:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-03-03 15:33

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Uchwała Nr 279/106/22
Zarządu Powiatu Przeworskiego
z dnia 17 luty 2022 roku
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 4 załącznika do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946)
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-02-17
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-02-17 13:13
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2022-02-17 13:15

Rozporządzenie NR 3/2022 Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8a, 8f, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 60 lit b), art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 21 ust. 1-2,art.25,art.27, art.40, art. 42, rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str.64), a także w zwiazku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej- wysoce zjadliwej grypy ptakó (HPAI) na terenie powiatu przeworskiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2022-01-27
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-01-27 11:05
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2022-01-27 11:12

Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu informuje o wczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzią obiektów budowlanych

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art.. 401 ust. 3,4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
Informuję
1. W dniu 24 stycznia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek VOICE NET S.A. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – wykonanie napowietrznej linii światłowodowej na projektowanej podbudowie słupowej na: dz. ewid. Nr 70, 71, 72, 74, 77/2, 77/8, 424, 429 w m. Manasterz, gm. Wiązownica, pow. jarosławski, dz. ewid. Nr 161 w m. Nielepkowice, gm. Wiązownica, pow. jarosławski, dz. ewid. Nr 1727/4, 1728, 1729, 1730, 1752, 1840, 1952/1 w m. Wiązownica, gm. Wiązownica, pow. jarosławski oraz dz. ewid. nr 941/1, 942, 956 w m. Czerwona Wola, gm. Sieniawa, pow. przeworski.
2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.
3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godz. pracy od godz. 7:00 do 15:00 od pon. do pt.
Strony postepowania w terminie 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pisemnie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-25
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-01-28 14:01
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2022-01-28 14:04

Obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. /. 2019 r.. poz. 2325 zc zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 16 listopada 2021r., znak: SKO.415.105.2021 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Przew orskiego nr BO.6540.3.202I z dnia 06 października 2021 r., w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN400 MOP 5,5 Mpa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu DN400 relacji Jarosław w m. Przeworsk".
Informuje się. iż osoby, które brały udział w postępowaniu i nic wniosły skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, są uczestnikami tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złożą wniosek o przystąpienie do postępowania.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-25 16:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-25 16:34
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
data dodania: 2023-05-08
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-06-02
data dodania: 2023-05-29
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2023r. 16:46:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.