XML

Raport o stanie Powiatu Przeworskiego za 2020 rok

Zarząd powiatu co roku przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad Raportem o stanie powiatu przeworskiego
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Przeworskiego znajduje się w załączniku.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Raport o stanie Powiatu Przeworskiego za 2020 r. zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Przeworskiego w dniu 18 czerwca 2021 r. W konsekwencji, zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-05-27 14:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-05-27 15:07