XML

Raport o stanie Powiatu Przeworskiego za 2021 rok

Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
Rada Powiatu Przeworskiego będzie rozpatrywała raport podczas sesji, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Na sesji tej podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad Raportem o stanie powiatu przeworskiego
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Przeworskiego znajduje się w załączniku.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Raport o stanie Powiatu Przeworskiego za 2021 r. zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Przeworskiego w dniu 8 lipca 2022 r. W konsekwencji, zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 7 lipca 2022 r.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-24 10:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-24 10:43