XML

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450, z późn.zm) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Przeworskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku, na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419- Kancelaria Ogólna lub pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiatprzeworsk.pl z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku
Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do zaproszenia.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
 3. nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu posterowania administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257, z późn.zm.) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności;
 4. mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej;
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami;
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności;
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym
  rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, RODO);
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, jeżeli będą:
1) niekompletne;
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt 1;
3) złożone po terminie określonym w pkt 1.
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może wskazać tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
6. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna oraz opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) sporządzenia zestawienia dla Zarządu Powiatu Przeworskiego z propozycją wybranej oferty, opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
7. W przypadku zgłoszenia  się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu  Przeworskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej.
8.  Dodatkowe informacje są udzielane w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, pok. 420, IV piętro, w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, lub telefonicznie pod nr tel. 16 648 70 09 wew.123.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-10-29 15:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-10-30 13:11