XML

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.
Lista zawierać ma dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
  • informację o nazwie jednostki;
  • zakres poradnictwa;
  • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów;
  • dni i godziny dostępności;
  • informacje o kryteriach dostępu do usługi;
  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
  • informacje umożliwiające dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Przeworskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego, na  stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Przeworskiego i urzędów gmin na obszarze powiatu, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w  sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu.
Proszę o przekazanie informacji do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przeworsku do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-11-29 10:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-11-29 11:11