Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków

I. Dotacja na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
 
 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt. 7-15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 
II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację celową:
 
O dotację może się ubiegać każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanego na terenie Powiatu Przeworskiego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 
III. Wielkości środków zapewnionych w budżecie na danych rok:
 
Kwota przeznaczona na dotację w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021: 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 
IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo:
 
 1. Dotacja celowa nie może przekroczyć 80% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 2. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac.
 
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 
 1. Zadanie winno być wykonane do 31 grudnia 2021 r.
 2. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Przeworskim – stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
  w roku 2021.
 3. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
  o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2021.
 
VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania:
 
 1. Tryb i zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 2. Z budżetu Powiatu Przeworskiego może być udzielona dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
 • znajduje się na obszarze Powiatu Przeworskiego,
 • posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe,
 • jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 1. Nie spełnienie przez Wnioskodawcę wyżej wymienionych kryteriów, spowoduje odrzucenie wniosku pod względem formalnym i odstąpienie od dalszych prac przy wniosku.
 2. Dotacje przyznane zostaną w drodze uchwały Rady Powiatu Przeworskiego, która określi:
 • nazwę podmiotu, który otrzymał dotację;
 • nazwę zadania, na wykonanie którego przyznano dotację;
 • kwotę przyznanej dotacji.
 1. Wysokość przyznanej dotacji jest ustalana odrębnie dla każdego wniosku i może być inna niż określona we wniosku. Jeżeli kwota proponowanej dotacji jest niższa od kwoty wnioskowanej - wnioskodawca może wycofać swój wniosek lub, za zgodą Zarządu Powiatu, zmniejszyć zakres rzeczowy wnioskowanego o dofinansowanie zadania.
 2. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca aktualizuje przed podpisaniem umowy zakres planowanych prac (kosztorys i harmonogram) oraz wielkość środków własnych.
 3. Zarząd Powiatu w Przeworsku powiadamia pisemnie Wnioskodawców, którym nie przyznano dotacji o niezakwalifikowaniu ich wniosków.
 
UWAGA!
Podatek VAT od towarów i usług może być uwzględniony w zaplanowanych kwotach wydatków pod warunkiem, że wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku. W przeciwnym przypadku wydatki planowane w budżecie powinny być podawane w kwotach netto, tzn. w wysokości nieuwzględniającej podatku VAT.
 
Do wniosku należy dołączyć OSWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT
 
VII. Termin i miejsce przyjmowania wniosków:
 
 1. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 14 dni  od dnia ogłoszenia naboru na stronie BIP Powiatu Przeworskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Przeworsku do godziny 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Przeworsku,
  ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
  O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 2. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski wraz z załącznikami winny być złożone w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji na prace przy zabytku – dotacja na 2021 r.”
 4. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 lutego 2021 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
  z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 5. Do wniosku winny być załączone następujące załączniki:
 1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków lub zaświadczenie właściwego organu, że zabytek, którego dotyczy wniosek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków;
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
 3. Dokument poświadczający prawo osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
 4. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
 5. Zgoda właściciela (właścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót których dotyczy wniosek;
 6. Pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem lub pisemna informacja (oświadczenie), że nie jest on wymagany przepisami prawa; 
 7. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia lub zgłoszenia;
 8. Kosztorys prac lub robót objętych wnioskiem;
 9. Program prac konserwatorskich (jeżeli jest wymagany przepisami prawa) lub specyfikację planowanych prac lub robót objętych wnioskiem.
 10. Wydruk dokumentacji fotograficznej przedstawiającej aktualny stan zachowania zabytku (jeżeli brak w programie prac konserwatorskich lub takowy nie został dołączony).
 11. W przypadku, gdy ubiegający się o dotację jest przedsiębiorcą - formularz informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 1. Do wniosku powinny być dołączone oryginały dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do złożenia wniosku.
 2. Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub elektronicznie.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadnia.
 2. Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-03-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-11 14:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-03-11 14:22
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
data dodania: 2021-10-08
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-10-26
data dodania: 2021-10-25
data dodania: 2021-10-25
data dodania: 2021-10-25
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 26 października 2021r. 19:25:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.