Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Załatw sprawę on-line: https://sip.powiatprzeworsk.pl/cms/

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Marek Markiewicz – pok. 417
Sprzedaż (wypisy, wyrysy, mapa ewidencyjna i zasadnicza), wydawanie materiałów geodezyjnych – pok. 5

Ewidencja gruntów i budynków – pok. 407, 408, 410
Ewidencja gruntów i budynków (orzecznictwo, modernizacje) - pok. 409
Scalenia i wymiana gruntów – pok. 414, 418
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – pok. 414
Uzgadnianie dokumentacji projektowej – pok. 415
Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych – pok. 416
Kontrola i odbiór robót geodezyjnych – pok. 4
Mapa numeryczna, przygotowanie materiałów do zgłoszeń geodezyjnych - pok. 9
Kierownik PODGiK – Barbara Kuter – pok. 10
 
Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:
 
1. W zakresie geodezji i kartografii:
e-mail: geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl
scalenia@powiatprzeworsk.pl
pokój nr  407, 408, 409, 410, 414, 415, 417, 418 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09

1)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:
2)    prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3)    zakładanie osnów szczegółowych,
4)    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5)    prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6)    prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
7)    sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
8)    prowadzenie rejestru cen i wartości,
9)    nakładanie w drodze decyzji administracyjnej obowiązku sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku uchylania się od wykonania nałożonego obowiązku jego egzekucja w trybie wykonania zastępczego,
10)    prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
11)    przygotowywanie decyzji na nadanie resztówki,
12)    prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,
13)    wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
14)    sprostowanie oczywistych omyłek w aktach własności ziemi.

2.    W zakresie scalania i wymiany gruntów: pok. nr 414, 418 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09, wew. 105, 113
1)    wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
2)    odmowa przeprowadzenia scalenia lub wymiany,
3)    zawiadamianie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie własnościowym w trakcie trwania postępowania,
4)    zwoływanie zebrań uczestników postępowania dla wybrania rady uczestników scalania,
a w przypadku nie wybrania rady w określonym terminie - powoływanie tej rady z urzędu,
5)    upoważnianie geodety do wykonywania szacunku gruntów, opracowania projektu scalania lub wymiany, powołanie komisji doradczej działającej przy geodecie - projektancie scalania,
6)    ogłaszanie wyników oszacowania gruntów i składników gruntowych, rozpatrywanie zastrzeżeń na szacunek i wydawanie postanowień o akceptacji szacunku,
7)    rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalania gruntów,
8)    wydawanie i ogłaszanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów,
9)    wprowadzanie uczestników scalania w posiadanie nowo - wydzielonych gruntów,
10)    przyjmowanie i wypłacanie dopłat uczestnikom scalania w przypadku wydzielenia im gruntów innej wartości niż podali przed scaleniem,
11)    wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów członkowi spółdzielni produkcyjnej, występującemu z niej po przeprowadzeniu scalenia.

3.    W zakresie ochrony gruntów rolnych: pok. nr 416 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09, wew. 107
e-mail: nieruchomosci@powiatprzeworsk.pl
1)    prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
2)    przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3)    prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
4)    przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
5)    przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6)    prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji pozwalającej na wyłączenie,
7)    prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie w określonym terminie rekultywacji zdewastowanych gruntów,
8)    prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
9)    uzgadnianie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i zadań samorządowych.

W zakresie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
e-mail: podgik@powiatprzeworsk.pl, geodezja@powiatprzeworsk.pl
pokój nr  4, 5, 9, 10 (parter), tel. /16/ 648 70 09 (w. 155, 165, 166, 169, 170)

 
1)    gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
2)    udostępnianie oraz poświadczanie zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
3)    naliczanie opłat i sporządzanie dokumentów obliczenia opłaty oraz licencji dotyczącej udostępnianych materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
4)    wydawanie decyzji administracyjnej w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
5)    przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
6)    wydawanie materiałów i uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
7)    koordynowanie realizacji robót geodezyjnych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców robót oraz prowadzenie rezerwacji numerów nowych działek,
8)    przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
9)    wprowadzanie zmian i aktualizacja zasobu w związku z przekazanymi opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,
10)    weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
11)    przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów i ich ewidencjonowanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
12)    uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych,
13)    aktualizacja materiałów zasobu w związku z przekazanymi decyzjami administracyjnymi i postanowieniami sądów,
14)    gromadzenie i prowadzenie danych w zakresie osnów geodezyjnych poziomych i pionowych,
15)    ocenianie stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
16)    techniczne sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
17)    eksport i kontrola danych z ewidencji gruntów i budynków w celu przekazania baz do WINGiK, ARiMR, Urzędu Statystycznego, aktualizacji bazy państwowego rejestru granic (PRG),
18)    tworzenie metadanych oraz prowadzenie państwowego rejestru granic (PRG),
19)    archiwizacja i zabezpieczenie zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym wyłączanie materiałów które utraciły przydatność użytkową,
20)    koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie powiatowej bazy danych GESUT - wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,
21)    zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Narady koordynacyjne odbywają się cyklicznie w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 8.00-13.00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10,
e-mail: zud@powiatprzeworsk.pl

pokój nr  415 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09 (w. 168)
 
W zakresie gospodarki nieruchomościami
e-mail: nieruchomosci@powiatprzeworsk.pl
pokój nr  416 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09 (w. 107)

1)    tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2)    prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
3)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
4)    naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
5)    opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych
z urzędu,
6)    przygotowanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej oraz innych określonych przepisami,
7)    przygotowanie decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami i innych określonych przepisami,
8)    przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
9)    zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
10)    prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
11)    podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
12)    zaliczenie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własności Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
13)    składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
14)    prowadzenie spraw związanych z nadaniem nieruchomości na własność,
15)    prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
16)    prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
17)    prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesiania,
18)    występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
19)    przygotowywanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
20)    prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
21)    zawieranie i wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, umów na dostawy mediów, wystawianie faktur za czynsz i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
22)    przygotowywanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
23)    prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
24)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
25)    sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
26)    prowadzenie spraw związanych z Krajowym Zasobem Nieruchomości - KZN,
27)    regulacja stanu prawnego nieruchomości,
28)    ustalenie, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie bądź wspólnotę gruntową,
29)    ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2010-02-04
Publikujący Administrator BIP 2010-02-04 11:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-29 11:37
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 27 listopada 2021r. 14:56:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.