XML

Zaproszenie na XV sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.
 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

5. Przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2019 rok.

6. Debata nad raportem o stanie powiatu przeworskiego.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie z zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn.,, Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego –Tysiąclecia – Konopnickiej - Dynowska” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Przeworskiego oraz zasad jego używania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia w Przeworsku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020 -2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

16. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej ,,tarczy antykryzysowej”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Koalicja Polska Wolna od 5G z dnia 24 marca 2020 roku.

18. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

19. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” z działań podejmowanych w 2019 roku na obszarze powiatu przeworskiego.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zakończenie sesji.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-07-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-07-14 07:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-07-24 13:42