XML

2015.01.16 - Informacja o wszczęciu postępowania

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania którego przedmiotem jest ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki z wykonawcą zamówienia podstawowego Hołowaty Hubert ,,OTYLYA” Wierzbna 1, 37-500 Jarosław na;

Zapewnienie poczęstunku i przerw kawowych dla osób uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

RG.272.3.2015                                                                Przeworsk, dnia 2015.01.16

 

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Przeworski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przeworskiego

Regon: 650 900 252  NIP: 794-16-91-448

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk

Tel.: (16) 648 70 09     Faks (16)  648 94 84

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania którego przedmiotem jest ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki z wykonawcą zamówienia podstawowego Hołowaty Hubert ,,OTYLYA” Wierzbna 1, 37-500 Jarosław na;

Zapewnienie poczęstunku i przerw kawowych dla osób uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

   Negocjacje odbędą się w dniu 2015.01.20 o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk na następujących warunkach: 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Istotne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.
 3. Oznaczenie według  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55.32.00.00 – 9- Usługi podawania posiłków, 55.32.10.00 – 6- Usługi przygotowywania posiłków, 55.52.00.00 -1- Usługi dostarczania posiłków, 55.52.40.00-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół.
 4. Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 31.07.2015 r.
 5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone
  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 6. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy.
 8. Z uwagi na brak w trybie zamówienia z wolnej ręki ofert do wyboru, nie mają tutaj zastosowania kryteria oceny ofert.

5. Uzasadnienie wyboru trybu:

     Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 6  wyżej powołanej ustawy stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie uzupełniające było przewidziane do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP  pod numerem 486330-2013 z dnia 27.11.2013r oraz z specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawowego.

Zamówienie podstawowe obejmowało swym zakresem zapewnienie poczęstunku i przerw kawowych dla osób uczestniczących w szkoleniach. Zostało udzielone w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy Hołowaty Hubert OTYLYA Wierzbna 1, 37-500 Jarosław, z którym została zawarta umowa w dniu 12.12.2013r.

Zamówienie uzupełniające polegające na ,,Zapewnieniu poczęstunku i przerw kawowych dla osób uczestniczących w  szkoleniach w ramach projektu „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym.

Wartość zamówienia uzupełniającego udzielanego w niniejszym postępowaniu wynosi 21 067,30 zł co stanowi 29,53 % wartości zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zostanie powierzone Wykonawcy zamówienia podstawowego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ten sam rodzaj usług co zamówienia podstawowego i zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dlatego zamówienie jest zgodne z przepisami.

                                                     STAROSTA

                                                      Zbigniew Kiszka

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plik doc 97.00 KB
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. Plik doc 78.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2015-01-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-01-16 10:39