XML

Informacja PWLW dla rolników utrzymujących świnie w sprawie Planu Bezpieczeństwa Biologicznego

W nawiązaniu do ww. pisma własnego dotyczącego dodatkowych zasad bioasekuracji (grodzenie, plan bezpieczeństwa biologicznego) ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) przekazuję najnowsze informacje udostępnione przez Głównego Lekarza Weterynarii. Nowe zasady bioasekuracji dotyczą:
  • ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz
  • posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego".
Warunkiem skutecznego wdrożenia bioasekuracji jest zawsze świadomość posiadaczy zwierząt, co do konieczności przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń zwierząt, co należy osiągnąć przede wszystkim przez intensywne akcje informacyjne oraz szkolenia.
Ponadto niski poziom dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji wynikających zRWK 2021/605, w tym w szczególności w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego w każdym z województw, może w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów w zakresie możliwości przemieszczania świń poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III.
Mając na uwadze powyższe oraz realne ryzyko braku możliwości wywozu świń poza obszar objęty ograniczeniami I, II i III ze względu na brak dostosowania znaczącej części gospodarstw do wymagań bioasekuracji wynikających z RWK 2021/605, proszę o potraktowanie niniejszej sprawy priorytetowo i dołożenie wszelkich starań w celu dotarcia z przedmiotowymi informacjami do jak najszerszej liczby hodowców świń.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że termin na zapewnienie ogrodzeń ochronnych co najmniej dla pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przetrzymuje się paszę i ściółkę będzie przedłużony, a brak jego spełnienia nie będzie egzekwowany przez powiatowych lekarzy weterynarii do czasu, który zostanie określony w późniejszym terminie. Wiąże się to z trwającym naborem wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dofinansowania zabezpieczenia przed ASF, poprzez m. in. ogrodzenie gospodarstw utrzymujących świnie.
Z kolei posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego będzie nieodzownym elementem koniecznym do spełnienia przez rolnika, aby przy pierwszej przesyłce po dacie 1 listopada 2021 r. możliwa była sprzedaż świń poza obszary objęte ograniczeniami ASF. Innymi słowy, każda kolejna przesyłka nie będzie już możliwa bez przedstawienia zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego.
Dlatego też przekazuję opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii następujące dokumenty:
  1. wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa",
  2. propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.",
oraz informację dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego - z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród hodowców trzody chlewnej. Plan bezpieczeństwa biologicznego stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania ww. wymogu po dniu 31 października 2021 r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary (ze strefy III i II do strefy I oraz wolnej od ograniczeń w kraju i ze strefy I poza kraj).
Dodatkowe zasady bioasekuracji dotyczą rolników utrzymujących świnie z powiatów województwa podkarpackiego, w których ustanowione są obszary objęte ograniczeniami aktualnie tj. powiatu mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego i jasielskiego.
 
Janusz Ciołek
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-25 13:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-25 13:58