XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie z dnia 19 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – dalej zwane Kpa, w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 t.j.) – dalej zwane Prawo wodne,
zawiadamia strony postępowania o:
I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki „Mleczka” nowych obiektów budowlanych, tj. sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym (na działkach nr ewid. 4590/3, 4594 obręb 0001 Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie),
II. zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.
 
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 4590/3, 4594 obręb 0001 Przeworsk.  
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-20
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-01-20 14:08
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-01-20 14:12