XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. - termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz, gmina Jawornik Polski nastąpi w dniu 6 luty 2023 roku

Zgodnie z art. 30 i 33a pkt. 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2022 poz. 1223 t.j.), zawiadamiam że:  
 
termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów nastąpi w dniu 6 luty 2023 roku.
 
Podstawą wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jest Decyzja Starosty Przeworskiego z dnia 07.12.2022 r. o nr GG.661.14.10.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz, gmina Jawornik Polski – której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
            Decyzję niniejszą podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jawornik Polski, na tablicy ogłoszeń we wsi Zagórze, na tablicy ogłoszeń wsi Manasterz oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin wskazany w zawiadomieniu [art. 33a ustawy].
W razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie
albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [art. 32 ustawy].
 
SZCZEGÓŁOWE TERMINY I ZASADY OBJĘCIA
GRUNTÓW W POSIADANIE  ZAWIERA
ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA
Załącznik
do obwieszczenia Starosty Przeworskiego
nr GG.661.14.1.2023 z dnia 23.01.2023 r.
 
Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
 
 1. W przypadku obsiania pól (rzepak, zboża ozime) przed terminem objęcia gruntów w posiadanie –
  nie później niż do 30 sierpnia 2023 r.
 2. Do czasu urządzenia nowych dróg, przejazdy powinny odbywać się dotychczasowymi szlakami.
 3. Prace zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą sukcesywnie, w ramach dostępnych środków przeznaczonych na ten cel, w ramach zadania pod nazwą  „Scalanie  gruntów wsi Zagórze
  i cz. wsi Manasterz gmina Jawornik Polski” w ramach poddziałania: „Wsparcie na  inwestycje związane
  z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Urządzenie nowych dróg do pól, korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz wykonywanie zabiegów rekultywacyjnych, urządzenie przepustów wykonane zostaną w ramach zagospodarowania poscaleniowego.
 5. Na szlakach drogowych przecinających rowy należy urządzić przepusty umożliwiające przepływ wód.
 6. W ramach środków przeznaczonych na lokalne odwodnienia gruntów, konserwację istniejących urządzeń melioracyjnych oraz budowę lub modernizację dróg transportu rolnego należy wykonać na działkach zgodnie z załącznikiem numer 2.
 7. Za wydzielony niepełny lub większy ekwiwalent w stosunku do wartości gruntów posiadanych, uczestnicy scalenia otrzymują dopłaty bądź dopłacą kwoty wyliczone zgodnie z uchwałą uczestników scalenia z dnia 21 lipca 2020 r. Wykaz uczestników, którzy otrzymują dopłaty, bądź mają dopłacić znajduje się
  w załącznikach nr 3 i 4 do decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.
 8. Dotychczasowi właściciele gruntów, które przypadły innym uczestnikom scalenia do dnia 31.03.2023r. dokonają usunięcia istniejących na nich przynależności gruntowych albo rozliczą się w inny sposób ustalony przez zainteresowanych. Nie usunięcie w terminie spowoduje przejście tych przynależności gruntowych na rzecz nowych właścicieli działek bez odszkodowania. Drzewa, krzewy, które przypadną innym uczestnikom scalenia należy usunąć do dnia 31.03.2023r. (przez usunięcie drzew należy rozumieć obowiązek usunięcia pniaków i korzeni oraz wyrównanie terenu).
 9. W ramach zagospodarowania poscaleniowego należy dokonać rekultywacji gruntów poprzez odkrzaczanie, wyrównanie dołów, zepchnięcie miedz, przeoranie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji.
 10. Wobec osób uniemożliwiających objęcie w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, zostaną zastosowane środki przewidziane prawem. Zgodnie z art. 32 „ustawy” cyt: „w razie uniemożliwiania objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  ”.
 11. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym przysługuje zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano scalenia gruntów. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Zastosowanie ulgi będzie możliwe
  po wcześniejszym wpłynięciu wniosku strony do organu naliczającego podatek rolny – Urząd Gminy Jawornik Polski.
Zwolnienie i ulga, o których mowa stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie - wprowadzenie w posiadanie Zagórze i Manasterz Plik pdf 381.12 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-01-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-24 13:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-24 13:29